Debata FLU FORUM 2012

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


Debata FLU FORUM 2012

2012-09-13

Projekt Narodowej Strategii Zwalczania Grypy
– jak zwi瘯szy liczb szczepie przeciwko grypie w Polsce

W Pa豉cu Staszica w Warszawie odby豉 si debata FLU FORUM 2012 po鈍i璚ona problemowi niskiej liczby osób szczepi帷ych si przeciw grypie w Polsce.

W debacie wzi瘭i udzia przedstawiciele instytucji pa雟twowych, instytucji zdrowia publicznego, towarzystw naukowych, mediów bran穎wych i ogólnych oraz przemys逝. Uczestnicy debaty zapoznali si z diagnoz sytuacji w Polsce przygotowan przez firm doradcz Ernst & Young, a nast瘼nie przedyskutowali projekt Narodowej Strategii Zwalczania Grypy, który obejmuje zarz康zanie programem szczepie, edukacj i zaanga穎wanie personelu medycznego, skuteczn kampani informacyjn skierowan do spo貫cze雟twa oraz poprawienie dost瘼u do szczepie. Organizatorem debaty jest Polskie Towarzystwo O鈍iaty Zdrowotnej we wspó逍racy z Grup Robocz ds. Grypy. Patronat merytoryczny nad debat FLU FORUM 2012 obj窸o Polskie Towarzystwo Gerontologiczne i Polskie Towarzystwo Chorób P逝c za medialny Puls Medycyny, Mened瞠r Zdrowia oraz portal eskulap.pl.

We wrze郾iu rozpocz掖 si kolejny sezon epidemiczny. Szczepienia, jako podstawowa i uznana metoda profilaktyki i kontroli grypy, s obecnie zalecane przez wszystkie licz帷e si instytucje zdrowia publicznego, takie jak Zak豉d Badania Wirusów, Krajowy O鈔odek ds. Grypy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH oraz Gówny Inspektorat Sanitarny w Polsce dzia豉j帷e w oparciu o rekomendacje mi璠zynarodowych organizacji takich jak WHO, ameryka雟ki Komitet Doradczy ds. Szczepie (ACIP) czy Europejska Naukowa Grupa Robocza ds. Grypy (ESWI), a tak瞠 przez wiele medycznych towarzystw naukowych zarówno w Polsce, jak i na ca造m 鈍iecie. Niestety bardzo powa積e zalecenia autorytetów medycznych poparte dowodami naukowymi nie przek豉daj si na codzienn praktyk lekarsk w zakresie  szczepie.

W Polsce, w sezonie epidemicznym 2011/2012, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotowa ponad 1 milion zachorowa i podejrze zachorowa na gryp. Zarejestrowano 3 289 hospitalizacji z tego powodu. To zaledwie cz窷 danych, poniewa wiele przypadków grypy i jej powik豉 w ogóle nie jest rejestrowana. Polska plasuje si na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej w zakresie liczby obywateli poddaj帷ych si szczepieniu przeciw grypie: w sezonie epidemicznym 2011/2012 zaledwie 4,5% populacji szczepieniu zaszczepi這 si przeciwko grypie. W鈔ód seniorów, którzy stanowi grup podwy窺zonego ryzyka rozwoju powik豉 odsetek osób zaszczepionych wynosi jedynie 14% (w rozwini皻ych krajach Europy Zachodniej do 80%). Co ciekawe, procent lekarzy szczepi帷ych si przeciw grypie jest równie bardzo niewielki. By mo瞠 m.in. tu nale篡 upatrywa cz窷ci przyczyn tak ma貫j liczby Polaków stosuj帷ych w ostatnich latach profilaktyk grypow.

Debata FLU FORUM zosta豉  zorganizowana  przez Polskie Towarzystwo O鈍iaty Zdrowotnej w porozumieniu z Grup Robocz ds. Grypy w odpowiedzi na t wysoce niepokoj帷  sytuacj. Wiemy, 瞠 w naszym spo貫cze雟twie brakuje ukszta速owanych pozytywnych postaw wobec tej formy profilaktyki. Co wi璚ej, niepokoi nas, 瞠 dodatkowo poziom motywacji do modyfikacji  zachowa wobec w豉snego zdrowia najbli窺zych jest daleki od po膨danego. St康 te propozycja nowego podej軼ia do edukacji zdrowotnej spo貫cze雟twa, któr prezentujemy dzi z Pani Profesor Lidi Brydak, kierownikiem Krajowego O鈔odka ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH. Wed逝g tej koncepcji chcemy zbli篡 si do spo貫cze雟twa na szczeblu lokalnym, zaanga穎wa do wspó逍racy 鈔odowisko, u豉twia komunikowanie si i rozszerzy w鈔ód odbiorców wspó這dpowiedzialno嗆 za zdrowie w豉sne i swoich najbli窺zych – powiedzia豉 Halina Osi雟ka, prezes Polskiego Towarzystwa O鈍iaty Zdrowotnej.

W debacie udzia wzi瘭i przedstawiciele m.in. Krajowego O鈔odka ds. Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Gównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Piel璕niarek i Po這積ych, Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych, Gównego Urz璠u Statystycznego, Polskiego Towarzystwa Chorób P逝c, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz przedstawiciele mediów bran穎wych i ogólnych, a tak瞠 firm farmaceutycznych – producentów szczepionek przeciwko grypie.

W toku debaty przedstawiona zosta豉, przygotowana przez firm doradcz Ernst & Young, diagnoza obecnej sytuacji w Polsce. Okaza這 si, 瞠, co prawda Polska ma w豉軼iwe rekomendacje dotycz帷e szczepie przeciw grypie, pokrywaj帷e si z wytycznymi ACIP i WHO, ale brak jest oficjalnie wyznaczonych celów je郵i chodzi o poziom wyszczepialno軼i, nie monitoruje si danych wed逝g grup ryzyka (tylko wed逝g wieku), za dost瘼ne dane dotycz帷e zachorowalno軼i s niewiarygodne. Co wi璚ej, mimo prowadzenia co roku kampanii promuj帷ych profilaktyk grypy, brakuje corocznej ich oceny, wyci庵ni璚ia wniosków i wcielania w 篡cie udoskonalonych rozwi您a. St康 trudno jest oszacowa rzeczywisty przebieg danego sezonu grypowego.

Debata sta豉 si równie okazj do dyskusji nad rol personelu medycznego w podnoszeniu wyszczepialno軼i przeciw grypie. Stwierdzono, 瞠 z uwagi na to, 瞠 pacjenci podejmuj decyzj o szczepieniu w oparciu o rekomendacj lekarza, odpowiednia edukacja s逝瘺 medycznych oraz mechanizmy ich motywacji s tu kluczowe. W Polsce edukacja
z zakresu wakcynologii jest symbolicznie zawarta we wzorcowych efektach kszta販enia dla kierunków lekarskich i nie jest uwzgl璠niona w programach innych kierunków medycznych (np. piel璕niarstwa). Istnieje pal帷a potrzeba poszerzenia nauczania w zakresie szczepie na uniwersytetach medycznych. Elementy wakcynologii powinny znale潭 si równie w pytaniach Lekarskiego Egzaminu Pa雟twowego. Przy implementacji tylko tych elementów z pewno軼i wzrós豚y odsetek lekarzy skutecznie rekomenduj帷ych pacjentom szczepienia przeciw grypie. Co wi璚ej, wprowadzenie dla ju praktykuj帷ych lekarzy edukacji z zakresu efektywno軼i i bezpiecze雟twa szczepie oraz ryzyka zdrowotnego w postaci powik豉 pogrypowych mog這by pozytywnie wp造n望 na poziom profilaktyki grypowej w naszym kraju. –
powiedzia profesor Adam Antczak z I Katedry Chorób Wewn皻rznych UM w υdzi,  Dziekan Wydzia逝 Lekarskiego.

Uczestnicy FLU FORUM mieli tak瞠 okazj zapozna si z dobrymi praktykami stosowanymi w innych krajach europejskich, których zastosowanie zaowocowa這 znacznym podniesieniem liczby osób corocznie poddaj帷ych si szczepieniu przeciw grypie. Okazuje si, 瞠 du瞠 znaczenie ma tutaj wyznaczanie indywidualnych celów lekarzom oraz ich odpowiednie motywowanie. Najwi瘯sz jednak rol odgrywa zdecydowanie u豉twiony dost瘼 do szczepie: od refundacji poczynaj帷, poprzez wszelkie programy dla grup podwy窺zonego ryzyka, na dost瘼ie do szczepie przeciw grypie w miejscach nietypowych, takich jak apteka czy nawet supermarket.

Na zako鎍zenie spotkania uczestnicy zastanawiali si tak瞠 nad mo磧iwo軼i zmian w obecnie obowi您uj帷ym systemie prawnym, które umo磧iwi造by jak najwi瘯szej cz窷ci spo貫cze雟twa korzystanie ze szczepie profilaktycznych przeciw grypie. Rozwa瘸no m.in. mo磧iwo嗆 wprowadzenia przez Ministra Zdrowia programu zdrowotnego finansuj帷ego akcj informacyjn, uzupe軟ienie katalogu obowi您kowych szczepie ochronnych  polegaj帷e na wprowadzeniu obowi您ku szczepie przeciw grypie w okre郵onych grupach ryzyka, wprowadzenie obowi您ku szczepie personelu przeciw grypie, mo磧iwo嗆 zmiany zasad wykonywania szczepie zalecanych (mo磧iwo嗆 nabycia szczepionek w gabinecie lekarskim), czy powi您anie wyszczepialno軼i personelu ze sk豉dk na obowi您kowe ubezpieczenia od zdarze medycznych.

Uczestnicy spotkania podsumowuj帷 dyskusj podkre郵ili, 瞠 w Polsce potrzebny jest spójny system dzia豉 w ró積ych obszarach by zwi瘯szy liczb zaszczepionych przeciw grypie. Wszystkie zaanga穎wane instytucje i 鈔odowiska powinny uzgodni optymalne sposoby walki z gryp, które jednocze郾ie mia造by charakter systemowy i zorganizowany oraz by造by realizowane na szerok skal. Nad zarysem dokumentu pracuje Grupa Robocza ds. Grypy powo豉na w czerwcu tego roku. Kluczowi uczestnicy projektu Narodowej Strategii Zwalczania Grypy to eksperci medyczni i farmakoekonomiczni z kraju, eksperci mi璠zynarodowi (w tym przedstawiciele ESWI), towarzystwa naukowe, instytucje zdrowia publicznego, przedstawiciele kluczowych mediów, doradcy ekonomiczni Ernst & Young, doradcy prawni oraz przedstawiciele przemys逝 farmaceutycznego.


Ju od lat 90-tych Krajowy O鈔odek ds. Grypy postuluje konieczno嗆 opracowania i wprowadzenia w 篡cie narodowego programu walki z gryp. Ostatnio zwraca豉m na to uwag 2008 r. w mojej ksi捫ce pt „Grypa. Pandemia grypy – mit czy realne zagro瞠nie”. Ciesz si, 瞠 obecne dzia豉nia Grupy Roboczej ds. Grypy przybieraj konkretny kszta速, i 瞠 mogli鄉y dzi zastanawia si nad potencja貫m ju pewnych zaproponowanych rozwi您a. Przy okazji chcia豉bym jeszcze raz zaapelowa o rozs康n postaw profilaktyczn i skorzystanie ze szczepie przeciw grypie ju teraz, we wrze郾iu. Tym bardziej, 瞠 w sk豉d szczepionki na obecny sezon epidemiczny wg rekomendacji WHO dla pó趾uli pó軟ocnej oprócz pandemicznego szczepu A/California/7/2009 (H1N1)pdm09, like virus; wchodz tak瞠 dwa nowe szczepy: A/Victoria/361/2011 (H3N2), like virus oraz B/Wisconsin/1/2010, like virus, a to oznacza, 瞠 na te szczepy musimy si uodporni, je郵i nie chcemy chorowa na gryp i narazi si na jej powik豉nia –
powiedzia豉 profesor Lidia B. Brydak, kierownik Zak豉du Badania Wirusów Grypy, Krajowy O鈔odek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Uczestnicy debaty otrzymali obowi您uj帷e rekomendacje dla Polski na sezon epidemiczny 2011/2012 z apelem o ich jak najszersze rozpropagowanie w 鈔odowisku medycznym. Rekomendacje zawieraj: polskie dane epidemiologiczne (zachorowania na gryp i szczepienia), wskazania do szczepie ze szczególnym uwzgl璠nieniem grup wysokiego ryzyka zachorowania na gryp, przeciwwskazania do szczepienia, informacj o szczepionkach przeciwko grypie dost瘼nych na rynku polskim, informacj o szczepach grypy zawartych w tegorocznych szczepionkach. Dokument zostanie przekazany przedstawicielom w豉dz, instytucji zdrowia publicznego, uczelni medycznych i s逝瘺y zdrowia. Rekomendacje w pe軟ym brzmieniu znajd Pa雟two w materia豉ch prasowych.

W tym roku go軼iem debaty FLU FORUM by prof. dr A.D.M.E. Osterhaus, przewodnicz帷y European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) – Europejskiej Naukowej Grupy Roboczej ds. Grypy. Instytucja ta dzia豉 na zasadzie partnerstwa naukowców oraz organizacji zajmuj帷ych si kwesti grypy. Ich wspólnym celem jest opracowanie i wdro瞠nie takich dzia豉, które pozwoli造by zredukowa ci篹ar grypy w Europie. Profesor Osterhaus przedstawi koncepcj zawi您ywania w krajach Europy Country Influenza Stakeholder Networks (sieci krajowych interesariuszy grypy), która usprawni豉by proces walki z gryp w ca造m kraju.

Uczestnicy debaty postanowili zwróci si tak瞠 do mediów z pytaniem o to, w jaki sposób powinno si wspó逍racowa z dziennikarzami, by skutecznie dotrze do spo貫cze雟twa z prawdziwymi i wiarygodnymi informacjami na temat grypy i szczepie przeciw tej chorobie. Okazuje si, 瞠 w鈔ód najwa積iejszych kwestii znajduje si dost瘼no嗆 ekspertów, by mo積a by這 skonsultowa z nimi materia lub poprosi o komentarz. Istotne s tak瞠 jasno嗆, prostota, zwi瞛這嗆, a tak瞠 ró積orodno嗆 form i kontaktów medialnych oraz uwa積e dostosowanie tre軼i i formy wypowiedzi do rodzaju medium.

Mamy nadziej, 瞠 ten sezon grypowy b璠zie inny ni poprzednie, i 瞠 zmianie ulegnie postawa wielu Polaków wobec szczepie przeciw grypie. Chcieliby鄉y tak瞠, 瞠by w wyniku debaty grona tak wybitnych ekspertów i przedstawicieli wa積ych instytucji zdrowia publicznego uda這 si  sformu這wa i wcieli w 篡cie Narodow Strategi Zwalczania Grypy w Polsce. Wierzymy w to, 瞠 uda si nam poprawi sytuacj w zakresie wyszczepialno軼i – jest ona tak naprawd ryzykowna dla zdrowia ka盥ego z nas – powiedzia豉 na zako鎍zenie spotkania Halina Osi雟ka, Prezes Polskiego Towarzystwa O鈍iaty Zdrowotnej.

 

毒ód這: PR

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

szczepienia przeciwko grypie kiedy si szczepi przeciwko grypie grypa szczepienia

Zobacz tak瞠...

NIE DAJ SI ZROBI NA 耗ΡO – 5 PYTA O WZW TYPU B.

2015-10-06

NIE DAJ SI ZROBI NA 耗ΡO – 5 PYTA O WZW TYPU B.

4 pa寮ziernika obchodzili鄉y 安iatowy Dzie Onkologii1. W zwi您ku z tym warto przypomnie, 瞠 wirus WZW typu B to drugi po tytoniu czynnik rakotw鏎czy, kt鏎y mo瞠 by przyczyn nawet 80 proc. przypadk闚 raka w徠robowo – kom鏎kowego. Celem 草速ego Tygodnia jest u鈍iadomienie spo貫cze雟twu zagro瞠 zdrowotnych zwi您anych z wirusowymi chorobami w徠roby oraz edukacja na temat ich profilaktyki. Podczas 31 edycji 草速ego Tygodnia (od 5 do 17 pa寮ziernika 2015 r.) b璠zie mo積a dowiedzie si wi璚ej na temat WZW typu A i typu B oraz jak zadba o ochron swojej w徠roby. wi璚ej...

Szczepienia dla podr騜uj帷ych: pierwszy ekspercki fanpage dotycz帷y profilaktyki chor鏏 tropikalnych

2014-05-14

Szczepienia dla podr騜uj帷ych: pierwszy ekspercki fanpage dotycz帷y profilaktyki chor鏏 tropikalnych

Od maja dzia豉 ju oficjalny fanpage strony SzczepieniaDlaPodrozujacych.pl. Internauci znajd na nim naj鈍ie窺ze informacje dotycz帷e profilaktyki chor鏏 tropikalnych, ciekawostki ze 鈍iata medycyny podr騜y, jak r闚nie b璠 mogli uczestniczy w czatach „na 篡wo” z udzia貫m eksperta-medyka. To pierwszy tak kompleksowy fanpage po鈍i璚ony medycynie podr騜y w Polsce. wi璚ej...

Wiosenne przezi瑿ienia – jak si ustrzec?

2014-03-21

Wiosenne przezi瑿ienia – jak si ustrzec?

Mamy wiosn! To cudowna wiadomo嗆, dla wszystkich tych, kt鏎zy uwielbiaj s這neczn i ciep陰 pogod, ale o zgrozo w ko這 tak wiele os鏏 choruje. Co si dzieje? wi璚ej...

„Biuro podr騜y przyjazne zdrowiu turysty” Nowy program certyfikuj帷y dla biur podr騜y w ca貫j Polsce

2013-04-23

„Biuro podr騜y przyjazne zdrowiu turysty” Nowy program certyfikuj帷y dla biur podr騜y w ca貫j Polsce

Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. – Od dzi biura podr騜y, kt鏎e organizuj wyjazdy do egzotycznych kraj闚 mog stara si o certyfikat „Biuro podr騜y przyjazne zdrowiu turysty”. Ide inicjatywy jest zaanga穎wanie biur podr騜y w ca貫j Polsce w informowanie turyst闚 o zagro瞠niu, jakie stanowi choroby tropikalne wyst瘼uj帷e w wielu rejonach 鈍iata oraz o dost瘼nych sposobach ich profilaktyki. wi璚ej...

28 wrze郾ia – 安iatowy Dzie Walki z W軼ieklizn!

2012-10-01

28 wrze郾ia – 安iatowy Dzie Walki z W軼ieklizn!

Tury軼i zwiedzaj帷y egzotyczne zak徠ki 鈍iata nara瞠ni s na r騜ne zagro瞠nia. Jednym z nich s napotkane po drodze zwierz皻a, kt鏎e mog by nosicielami w軼ieklizny. Czym jest ta choroba i jak si przed ni uchroni? 28 wrze郾ia przypada 安iatowy Dzie Walki z W軼ieklizn – to znakomita okazja, by si tego dowiedzie. Zw豉szcza, je郵i w sezonie jesienno-zimowym planujemy wyjazd w ciep貫 kraje. wi璚ej...